هو المحبوب

بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم
مطلع دیوان اسرار قدیم
هست بسم الله الرحمن الرحیم

ستایش بی آلایش، یکتا دارایی راسزد که هستیها ،همه از تابش اوست وپرستش ونیایش بی همتا، خدایی را زیبد که دانا وتواناست وبرگشت همه به او وپیدایش ازاوست. خداوندمهربانا ، دم از بندگی تومی زنیم وچنگ به ریسمان توزده ایم مارا توفیق ده که به راهنمایی پیامبر محبوب وبنده ی خالص توحضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص ) ،روبه سوی تو آوریم:

خدای مهربا نا بندگا نیم
که روآورده براین آستانیم

زده برعروه الوثقای تودست
بده توفیقمان توفیق دربست

سلام و سپاس محضرتمامی اندیشمندان واندیشه ورزان عرصه علم وحکمت خصوصا صاحبان اندیشه های علوم اجتماعی،اقتصادی وروان شناسی ، سوادرسانه ای ،که به روشنی در گسترش جهان اجتماعی وانسجام جامعه ی بشری ، نورانی وسبزاندیش هستند.

همواره ازدوران تحصیل در دهه ی 60 ،همچنین دهه ی 70 و80 که تدریس مفاهیم اجتماعی ،اقتصادی وروان شناسی را آغاز نمودم ، دغدغه ی جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، تعامل اجتماعی پویا وانسانی ، ونظام اجتماعی متعادل را داشته ودارم . لذا باتوکل برپروردگار یگانه پس از مدتها درزمستان 86 امکان طراحی وراه اندازی آزمایشی سایتی علمی- آموزشی تحت عنوان یاران سبز فراهم شد واز زمستان 87 باتغییر منوهای اصلی سایت به صورت پیگیرتردرصدد تقویت بنیه علمی همکاران ، دانش آموزان ، دانشجویان ودانش آموختگان مجموعه ی علوم اجتماعی ، علوم اقتصادی و روان شناسی بر آمدم .
مباحث تخصصی دروس جامعه شناسی یک، جامعه شناسی دو، جامعه شناسی سه، تحلیل فرهنگی،هویت اجتماعی،سوادرسانه ، همراه با سوالات امتحانات داخلی و نهایی همکاران سراسرکشور، مباحث علمی اجتماعی –اقتصادی-روان شناسی واخلاقی ، عرفانی وسلوک انسانی ،پژوهش وشیوه های آن ،یاداشت های سبز، ، و... ازجمله مطالب سایت می باشد .


یاران ماسبزند یعنی درعرصه ی پرورش ، آموزش ورشد آموزه های اجتماعی، اقتصادی وروانی امیدوار وپرتلاشند. درزمانی که فناوریهای جدید گام به گام حیطه های مختلف اموزشی رادر می نوردد نیازمند تجهیزهرچه بیشتر به این فنون هستیم .امیدوارم تمامی همکاران ،سرگروه های درسی مناطق و نواحی و استان ها دراین عرصه پرشتاب منورانه عمل نموده واز نوجوانان دانش آموز وجوانان دانشجو عقب نمانند.البته متاسفانه در طول 14 سالی که از زمان تاسیس این سایت می گذرد به جز سال اول هیچ کمکی از طرف آموزش و پرورش دریافت نشده است.به قول حافظ شیرین سخن "ما زیاران چشم یاری داشتیم / خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم / تا درخت دوستی برکی دهد /حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم / گفتگو آیین درویشی نبود / ور نه با تو ماجراها داشتیم/ گلبن حسنت نه خود شد دلفروز / ما دم همّت برو بگماشتیم /


درآبان ماه 1394 بنابردلایل امنیتی مجبوربه تغییرات عمده درسایت شدم ومجددا علی رغم محدودیت زمانی ساختارسایت راتعریف نمودم .

شایان ذکر است که عنوان یاران سبز درسال 1386 انتخاب گردیده وعنوانی گذرا ، موقت وتحت تاثیر شرایط خاص وویژه نیست. زیرا معتقدم جامعه ما دچار انواع بحران های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است که در پرتو تساهل،تسامح،ممارست،امید و روشنگری به روشنایی می رسد.

امیدوارم ایران به دور از خودخواهی،انانیت وگروه گرایی درمسیر سربلندی وتابش نورانیت حرکت کند.

سلامم بادبر آنکو خدارا
نماید پیروی راه هدی را

امیدوارم همیشه سبز وخرم باشید.به امیدروزهای سبزتر

حمید رحیمی سرگروه علوم اجتماعی وسوادرسانه استان اصفهان

مدرس ومشاور آموزش خانواده دراستان اصفهان

نگران بحران سرمایه اجتماعی کشور