MamboLearn.com
 
 
Home arrow اجتماعی arrow راهکارهای توسعه ی ظرفیت پژوهش ونوآوری درآموزش /طالبیان
راهکارهای توسعه ی ظرفیت پژوهش ونوآوری درآموزش /طالبیان چاپ ارسال به دوست

راهکارهای توسعه ی ظرفیت پژوهش ونوآوری درآموزش وپرورش

تهیه کننده:حمیده طالبیان شهرضا،دبیردبیرستان شهدای منظریه

فوق لیسانس جمعیت شناسی

عنوان                                                                                                                              صفحه

مقدمه........................................................................................................4

اهمیت وضرورت موضوع..........................................................................5

تعاریف مفاهیم و واژه ها...........................................................................6

لزوم پژوهش درنظام آموزش وپرورش......................................................6

راههای توسعه ی فرهنگ پژوهش درنظام آموزش وپرورش......................7

موانع پیشرفت پژوهش درایران................................................................11

نتیجه بحث.............................................................................................12

منابع وماخذ..........................................................................................13

چکیده

علم پژوهش درجامعه به ویژه درآموزش وپرورش علاوه براصول،روش وابزارهای پژوهش،دارای الزاماتی است که بدون آن انجام تحقیق وشناخت دقیق مسائل وجودنخواهدداشت.یکی ازاین الزامات زمینه سازی بسترساختارفرهنگی درهرجامعه می باشدبه نحویی که اشاعه فرهنگ پژوهشی درنهادآموزش وپرورش منجربه بهبوددرسرعت بخشی به پژوهش هامی گردد.دراین مقاله پژوهش به عنوان یک پدیده اجتماعی درنظرگرفته می شودکه وضعیت جامعه ونگرش افرادمی تواندباعث شکوفایی وتوسعه ی پژوهش گرددوراهکارهای توسعه ی ظرفیت پژوهش درآموزش وپرورش موردبررسی قرارمی گیردامیداست این مقاله بتواندراهکارهای مناسبی برای محققان ارائه دهد.

مقدمه

پژوهش عامل توسعه وپویایی سازمانی ومنشاتولیدوتوسعه ی مرزهای دانش است که امروزه این رویکردبیش ازپیش موردتوجه سازمان هاوجوامع قرارگرفته است.درسازمان آموزش وپرورش که محورتغییروتحولات اجتماعی است وهمواره مورداتکای اصلاح گران اجتماعی بوده است بدون شک تعامل بسیاری ازعوامل وفرایند هاجواب گوی این نهادرادرقبال مسئولیت درآن میسرمی سازدچناچه دراین جهت راهکارهای مناسب برای تعلیم وتربیت واصلاح وضعیت موجودبرای رسیدن به موفقیت مطلوب رامی توان باتکیه برجست وجوهای علمی وتحلیل وپژوهش دست یافت.وظایف وماموریت های دشواروحساس آموزش وپرورش درپرتوفعالیت های پژوهشی امکان تحقق می یابندوتحلیل وپیش بینی پدیده های آموزشی جزبابررسی عادلانه ی پژوهش گران قابل انجام نیست با این توصیف تدارک فعالیت های پژوهشی به عنوان اقدامی کاملاضروری احساس می گردد.

اهمیت وضرورت موضوع

درروزگارمابه پیوستگی میان تحقیقات وپیشرفت های علمی وفنی ازسویی وتوسعه ی آموزش وپرورش ازسوی دیگراشاراتی قابل تامل می شودوعمده ترین هدف ازانجام تحقیقات تربیتی،کشف حقیقت های تازه واستفاده ازآن یعنی کاربست نتایج درحل مسائل آموزش وپرورش ذکرمی کنندوصاحب نظران مال اندیش این روزگاربراین باوراندکه پیش ازاقدام به هرگونه اصلاحات آموزشی ویابنیادنهادن نظام های تربیتی نوین بایدبه پژوهش های نوینی دست زدوازنتایج آن دراجرای خط مشی هاوتحقق اصول ودستورعمل های موجه که نهادآموزش وپرورش رابه خصلت تحرک وخلاقیت مجهزمی گرداند،بهره گرفت.نقش پژوهش دردانش تعلیم وتربیت عبارت است از:توصیف،پیش بینی،بهبودوتوضیح(خویی نژاد،به نقل بورگ وگال،ص5،1380)وبه طورکلی همه ی پژوهش هادرآموزش وپرورش درجهت دست یابی به یکی یاهردوهدف ذیل است:

(1)گسترش دانش،(2)حل مشکل یامسئله درمجموع نقش پژوهش هادرآموزش وپرورش،به کارگیری منظم ورسمی روش های علمی به منظورمطالعه ی آموزشی می باشد.هدف پژوهش هایی که درقلمروآموزش وپرورش انجام می دهندباهدف پژوهش درزمینه های دیگرمتفاوت نیست وهمانطورکه هرپژوهش درنقطه ای ازیک خط سیرزمانی قرارداردوسوالات یک پژوهش برمبنای آنچه درگذشته انجام شده شکل می گیرند.(دادستان،1380)احتمام به موضوع پژوهش درزمان حال نیززمینه سازپیشرفت های کیفی تحقیقات خواهدبود.فرق پژوهش تربیتی مثل خودتربیت باپژوهش های دیگراین است که درپژوهش های تعلیم وتربیت همواره محقق بایدعمل رادرنظرگرفته باشدچراکه تعلیم وتربیت سرانجام ونهایت عملی است که بایدبه نتیجه برسدچناچه هدف مندنیزمی باشد(کاردان،1380)پس ضرورت این مقوله دردستگاه تعلیم وتربیت به معنی واقعی کلمه ،این است که حساسیت لازم رادرمربیان نسبت به کاری که می خواهند انجام دهند ایجادنموده وازتعلیم وتربیتی که غالباتقلیدی است فاصله گرفته ونهایتامعلم محقق شود.برخی گفته های این مقاله حاصل تجربیات درطی سه پژوهش درسطح شهرستان می باشدلزا امیداست جمع بندی مشخصی درزمینه ی توسعه ی فعالیت های تحقیقاتی برداشته شود.

تعاریف مفاهیم و واژه ها

پژوهش:به پرس وجویی نظام داروهمه گانی پژوهش گفته می شود.(آهنچیان،1382)ویاکاربردروش علمی برای حل یک مسئله راتحقیق گویند(اسحاقیان،1382)

کاربست یافته ها:به کارگیری یافته ونتایج وخروجی یک پژوهش که منجربه حل یک مسئله درکوتاه مدت ویابلندمدت ویابروزیک دانش جدیدگرددکاربست یافته هاتلقی می شود.

رویکردپژوهشی:یک رویکردپژوهشی ،حرکتی است نظام داروشامل:(1)شناسایی موضوع،(2)بررسی اصلاحات (3) جمع آوری اطلاعات وداده ها(4)تجزیه وتحلیل داده هاواستنتاج(خوی نژاد،1380)

نوآوری:

 بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشددر واقع نوآوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر میسازد وآن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه مینماید0

لزوم پژوهش درنظام آموزش وپرورش

دریک چشم اندازکلی،پژوهش درآموزش وپرورش به عنوان زیرمجموعه ای ازپژوهش های حوزه علوم انسانی ازبی مهری به عمل آمده نسبت به پژوهش دراین حوزه رنج می برد،گرچه بامروری برتاریخ چه ی کوتاه پژوهش درحوزه ی مذکورکه ازسال 1367باتصویب آیین نامه ی شورای تحقیقات آغازگشته درمی یابیم این مقوله کم وبیش جایگاه خودرادردرون سازمان آموزشی بازکرده است به گونه ا ی که درطی پانزده سال تجربه تاپایان سال 1383نزدیک 4300طرح پژوهشی ازمحل اعتبارات آموزش وپرورش انجام شده است گرچه عموماکشورهای جهان سوم باتوجه به زیرساخت های فرهنگی وعلمی خودکه شرایط رابرای ادامه رشدتحقیق وبهره گیری ازنتایج آن فراهم نمی آورند.البته تحقیقات نشان داده اگرچه ظرفیت اجرای تحقیقات آموزشی دراین گونه کشورهادردودهه ی اخیربه شدت توسعه یافته،اماهنوزباتوجه به عوامل بازدارنده ی سیاسی وفقدان روحیه ی تحقیق تمرکزپژوهش دردستگاه های دولتی وتمایل تحقیقات به روزمره گی مشکل کماکان به حال خودباقی است.(ساکی،1384)نکته ای که نبایدازنظردورداشت این است که مسئله عدم تاثیرگذاری تحقیقات برعمل آموزشی،موضوعی نسبتافراگیرمی باشدکه غالباهمه ی نظام های آموزشی باخوددرگیرنموده است.

ویژگی های زیرموجب می شودکه آموزش وپرورش به سمت پژوهش سوق داده شود:

(1)گستردگی نظام تعلیم وتربیت وهمه جانبه بودن آن(2)دشواری وظایف(3)نقش آموزش وپرورش درجریان توسعه کشور،مانندبرنامه ی چهارم توسعه وچشم اندازبیست ساله کشور(4)وجودچالش هاومشکلات درآموزش وپرورش مانندافت تحصیلی که نتایج مطالعات تطبیقی نظیرTIMSSنیزآنراگوش زدنموده اند(ساکی،1380)

(5)لزوم ایجاداصلاحات آموزشی باتوجه به تغییرات فرهنگی وعلمی وجهانی(جهانی سازی وجهانی شدن)

(6)حل مسائل ومعضلات آموزش وپرورش که هرگونه اصلاح آموزشی وتربیتی ویابنیان نهادن آنهانیازبه پژوهش های جدیدمی باشدتا ازپرتونتایج آن دراجرای خط مشی هاوتحقق اصول ودستورعمل های موجه که می تواندخصلت تحرک وخلاقیت رابهبودبخشد،استفاده شود.(7)گستردگی وظایف:موضوعاتی چون برنامه ی کلان کل کشور،دردهه های 1380تا1400ونظام متحول جهانی وخصوصامشخصه های آموزش وپرورش جهانی درقرن بیست ویکم،مدیران سه سطح(عالی،میانی واجرایی)این مجموعه ناگزیرندتصمیمات بخردانه درمجموع وظایف مختلف سازمانی انجام دهند(صافی،1380)

اهمیت پژوهش ازدیدگاه معارف دینی

دربحث های اعتقادی ماننداصول دین تاکیدبرفراگیری وتوجه از روی تدبر،تحقق وتفقه است چنانچه انجام برخی ازرفتارهای دینی بدون اندیشه وتعقل وجست وجوویابه صورت تقلیدمجازنیست یک انسان موحد دربحث توحیدبرای وقوف وعامل بدان شدندبایددائمادرحین سلوک قلبی تفکروجست وجودراحوال واعمال وآراءخودبنماید.خداوندمتعال بشر رابافطرت پرسش گری خلق نمودوانسان نیزدرطول تاریخ درپی حقیقت پدبده هابوده که نشان ازذاتی بودن این امراست وبه فرمایش امام علی(ع)« حقیقت جویی گمشده انسان مومن است»

راه های توسعه فرهنگ پزوهش درآموزش وپرورش

موضوع را میتوان در دو بعد1-درون سازمانی2-برون سازمانی بررسی نمود1-بعد درون ساز مانی اگر چه پدیده پزوهش در عر صه نقدو نظر جای گاهی بس بالادارد اما از انجا که هر فکر وآرزوی متر قی در قالب فرهنگ در نیاید و نهال آن فکردر بستر مردم ریشه نکندآن فکر ماندگار نمی شودپس اولین قدم در امر توجه به پزوهش فر هنگ سازی است ویکی ازوظایف دستگاه تعلیم وتربیت توجه به تحقیق به عنوان یک عنصر نهادی دربحث تعلیم وتربیت است.وبه گفته ی دکترکاردان(1380)موانع عمده سرراه پژوهش درایران دریک کلام ضعف فرهنگ پژوهش است مجموعه عناصر زیرکه به نوعی به محیط درونی نظام تعلیم وتربیت ومحسوب می شوند،درتوسعه ی موضوع پژوهش موثرند:(1-1)فردپژوهش گر:هرفردپژوهش گربرای برخوردارنمودن نتایج تحقیق خودازجامعیت بایدبه دورازتعلقات فرهنگی وعاطفی خویش پدیده های تربیتی رابه محک پژوهش بزندوبیش تربه جنبه های کیفی آن توجه نمایدکه انجام این امربسته به صلاحیت پژوهش گروگروه پژوهشی دارد(دادستان،1380)لزاهمانگونه که دستگاه آموزشی نیازمندبه فرددارای ایمان دینی است نیازمندبه افراددارای ایمان علمی می باشدتوسعه موضوع اقدام پژوهشی ویامعلم پژوهنده که کارتحقیق را ازمعلم شروع می نماید،دراین راستاقراردارد.برگزاری کارگاه های آموزشی وآموزش اصول وروش های پژوهش به نیروهای انسانی جدید الورودازراهکارهای این بخش محسوب می شود،دوری ازخودخواهی علمی،جزئی نگری وعدم مقاومت دربرابربرخی تغییرات نیزموثراست(علاقه مندان،1381)

(1-2)دانش آموزان،معلمان وکارکنان

اساسی ترین فعالیت جهت نهادینی کردن مقوله ی پژوهش تقویت وپرورش روحیه ی تفکرعلمی وانتقادی دردانش آموزان با استفاده ازروش های تدریس فعال وتوسعه ی جشنواره خوارزمی درتمامی سطوح آموزشی می باشدچناچه ریشه دارکردن آن می تواندازدوران شکل گیری شخصیت دانش آموزیعنی (دوره ی ابتدایی)آغازگردد.درگیرکردن معلمان ومدیران مدارس بافعالیت های پژوهشی وآگاه کردن آنها ازنتایج تحقیقات آموزشی وباتشکیل گروه های پژوهشی واعمال آن درعملکردمثبت سالانه ارزشیابی این گروه نیزموثر است،تجربیات به کارگیری ومشارکت فعال درتحقیقات آموزشی در دیگرکشورها نشان داد که نتایج این گونه تحقیقات بهتر وراحتتردر برنامه تدریس معلمان به کار گرفته میشود(متین،1380)

(1-3)نگرش تصمیم گیرندگان

بیشترین توجه وانتظاردربعدنقش عناصردرون سازمانی درتوسعه امرپژوهش،نگرش مدیران وتصمیم گیرندگان است،تداوم همکاری وفعالیت حرفه ای مدیران نسبت به امرتحقیق سبب ثمربخشی فعالیت های پژوهشی می گرددچناچه حتی کیفی ترین پژوهش هامنوط به اقبال وتوجه به آنهادرسطح اجرایی دستگاه تعلیم وتربیت ودیگرنهادها است لزاعمل به نتایج یک پژوهش ازبعدعلمی آن جدا است زیراپژوهش گرصرفاموظف به بررسی مشکل ومسئله وحل آن است وکاربردنتایج آن مربوط به بخش دیگریعنی نهادهای تصمیم گیرنده است.به نظرمی رسدراهکارهای زیرمی تواندراه گشاباشد:الف)حاکمیت روابط شفاف عقلانی وتصمیم گیری ها(ب)پرهیزازروابط عمودی مبتنی برصدوردستور(ج)مشارکت شایسته سالارانه محققان درفرایندتصمیم سازی های بعضی محققان(بازرگان،1382)ضمن تقسیم بندی پژوهش هابه دودسته ی نتیجه گرا تصمیم گرا اعتقادبراین دارندکه به لحاظ نقش سیاست گزاران حوضه ی ستادی وبه جهت این که تاثیرسطح تصمیم سازسایرسطوح کل نظام آموزشی رادربرمی گیردومنتج به بهبودکیفیت یادگیری خواهدشدلزانیازمند پژوهش های تصمیم گراهستیم.

(1-4)غنای علمی پژوهش ها

هرپژوهشی جهت حفظ غنای خودواینکه به عنوان یک محصول،شرایط استانداردوکیفیت قابلیت مصرف راداراباشدبایدبه چندنکته توجه داشته باشد(1)توجه به مبانی تئوریکی پژوهش(2)توجه به مقوله ی کیفیت وکمیت(3)وجودمجریان آشناباروش های علمی تحقیق وفارغ ازاخلاق کاسب کارانه(4)پای بندی به اخلاق پژوهش ودوری ازروزمرگی(5)کشف مجهولات نه معلومات (6)انجام تحقیقات بلندمدت که نیازجریان توسعه کشورنیزمی باشد.براساس بررسی به عمل آمده پیرامون کیفیت طرح های پژوهشی درآموزش وپرورش درسال1380درروی جلسه ی گزارش نهایی پژوهش انجام شده طی سال های78و1379نتایج حاکی ازآن که 60درصدگزارش هاپژوهشی دارای کیفیت پایین بوده است(موسوی،1380)

(1-5)اطلاع رسانی جامع

تصمیم گیری صحیح وعلمی مستلزم داشتن اطلاعات کافی وبه موقع است ویکی ازروش های کسب اطلاعات انجام پژوهش های مستمراست.وجودنظام فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)وبهره گیری ازآن یکی ازراههای توسعه فرهنگ پژوهش است.اشاعه ی نتایج یک تحقیق به عنوان دانش جدیدباید به زبان غیرفنی جهت کاربران تشریح وارائه شودتاقابل استفاده گردد.همچنین روان سازی مراحل دسترسی آسان وسریع به منابع وداده هاوتقویت جریان اطلاع دهی نیزموثراست(بازرگان،1382)

(1-6)رفع موانع کاربست یافته ها

به عقیده ی دکترسیف(1380)بزرگترین مانع برسرراه استفاده ازنتایج تحقیق دربسیاری از زمینه ها ناباوری افراداستفاده کننده ازتحقیق نسبت به پژوهش است،باورعمومی حتی دست اندرکاران براین است که کاربست نتایج یک پژوهش بایدمنجربه تاثیرگزاری آنی دریک مجموعه گرددحال آنکه تاثیرات پژوهش دارای دوبعداست:1-استفاده درکوتاه مدت2-اثرات تدریجی وطولانی مدت وبه عبارتی تاثیربطی آن بطورکلی هرپژوهش دارای دومنظوراست.یکی کشف حقیقت ودیگری حل مشکلات موجودجهت بهبود شرایط زندگی سیف (1380)درهرحال عدم توجه به یافته های پزوهشها معادل تلف کردن سرمایه انسانی ومادی ونهایتا ایجادداوریهای منفی خواهدشددرتحقیقات به عمل امده در دنیا محققان سه گروه عامل را موثر در کاربست یافته می دانند: 1- ارزشیابی از تحقیق 2- عامل شخصی یعنی صلاحیت فنی محقق 3- عامل زمینه ای یا محدودیت های مالی و سازمانی ( متین ، 1380) دیگر محققان و اندیشمندان جهت تقویت و اطمینان بخشی در به کار گیری نتایج پژوهش ها که نقش مهمی در اشاعه ی فرهنگ پژوهش ایفا می نماید راه کار های زیر را ارائه نموده اند : 1 مسئله شناسی درست ( درک مشکل )  2- انجام نظارت برمراحل قبل ، حین و پس از اجرای تحقیق 3- گسترش یافته ها در بین سطوح سه گانه مدیری ( اجرایی میانی عالی ) 4 کاهش بروکراسی سازمانی 5 تقویت رویکرد فرا نگرانه.

2- درون سازمانی

سه نظام اجتماعی وسیاسی دولت ، خانواده وجامعه با توجه به کار کرد ها و  وظایف آنها به عنوان عناصر خارج از سازمان آموزش وپرورش می تواند در توسعه فرهنگ پژوهش موثر باشد .

(1-2 ) دولت : نقش مدیران وحاکمان جامعه و نگرش ونگاه مدیران سبب ارجمندی پژوهش و ارزشمند ی عامل انسانی یعنی پژوهش گر خواهد شد ، چنانچه یکی از معیار های توسعه یافتگی هر کشور توجه دولت به موضوع پژوهش است ودولت های استعمار گر خصوصا" کشور های غربی موفقیت آنها در ربودن غیر مستقیم مغز ها ومتفکران جهان سوم بسته به توجه و تکریم عنصر پژوهش داسته است چنانچه آمریکا سالانه 7 میلیارد دلار و انگلستان 2 میلیارد دلار از این پدیده شوم سود اقتصادی عاید کشور خود می  سازند. (شفیعی ،مطهر ،1381) نقش دولت می تواند در زمینه هایی چون : 1 نهادینه کردن پژوهش از طریق اولویت بخشی به تحقیقات در فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها  2- سامان دهی دهی مدیریت پژوهش در بحث تحقیقات آموزشی 3- تشویق نو آوری و نوجویی  4- تقویت نگرش پژوهشی در رده ی سیاست گذاران حوزه های آموزشی واداری فعال تر گردد .

(2-2) افزایش سهم آموزش و پرورش در بخش پژوهش و سایر مقوله های فرهنگی

(3- 2) جامعه و نهاد خانواده : نوع نگرش خانواده نسبت به مسایل تعلیم و تربیت  ونوع  تعامل و برخورد و گفتگو با فرزندان در مواردی چون نحوه ی دفاع از خواسته های فرزندان و کنجکاوی فرزندان وتلقی خانواده ها از موضوع تربیت ومیزان جرئت آموز ی آنها در فرزندان و نقش تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی مانند کارکرد نهاد های دینی ویا رسانه های همه گانی تعیین کننده ی نوع نگرش خانواده وجامعه نسبت به مسئله ی پژوهش است رفع آثار آسیب های ناشی از استحاله ی فرهنگی ، حذف و  یا کم رنگ کردن فرهنگ های مهاجم و یا رقیب و عدم مصرف زدگی فرهنگی از جمله وظایف نهاد خانواده و جامعه در جهت تقویت مقوله ی پژوهش تلقی می شوند . ( علاقمندان ،1381).

   یکی از عوامل آسیب رسان به ساختار فعالیت های پژوهشی در جامعه جابجایی هنجار ها و ناهنجاری ها ، ساده انیشی بدون توجه به مباحث مستدل مانند فقر تئوریکی ،  راحت طلبی شخصیت علمی مجامع علمی می باشد، لذا اهمیتی که جامعه وخانواده به طور خود جوش می تواند در این زمینه ایفا نماید حائز اهمیت است اگر چه نقش دولت که برخواسته از متن جامعه است نمی توان نادیده گرفت چنانچه امام معصوم ( ع) می فرماید : مردم بیشتر به حاکمان خودشبیه اند تا والدین خود .

موانع پیشرفت پژوهش درایران

1-عدم توجه به تحقیقات واقعی که ناشی ازعدم داشتن تئوری است چون هدف تحقیق ایجادتئوری است وتئوری خودزمینه سازدیگرتحقیقات بعدی است2-عدم ارتباط بین پژوهش گران3-خردورزی وخردستیزی(سیف،1380)4-جهل نسبت به موضوع تحقیق به دلیل عدم دسترسی به نظریه های علمی5-عدم توجه به پژوهش درسطح کلان ملی کشور6-وجودفرهنگ دیرینه تقلید دربرابرتحقیق وخلاقیت چنانچه درخاطرات لردکرزن آمده است دوویژگی درسیرت قومی ایرانیان وجودداردیکی زنده دلی فناناپذیرودوم استعداد.

نتیجه ی بحث

آموزش وپرورش به واسطه ی ماهیت،وسعت دامنه ی عمل،پیچیده گی وزیربنایی بودن ونیزدرجه ی تاثیرگذاری دربخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.توجه به موانع وچالش های پیش روی نظام پژوهشی دردستگاه آموزش وپرورش شامل افزایش انتظارات ازنظام آموزشی به تبع تحولات جهانی وملی،رویارویی نظام تعلیم وتربیت بامسائل اساسی جدیدمانندسندچشم اندازبیست ساله،برنامه ی توسعه ی کشور،جوغالب فرهنگ سطحی نگری بردیگرعوامل،راهکارهایی برای برون رفت ازاین گونه موانع بایددردوبعدمحیط درونی وبیرونی دستگاه تعلیم وتربیت کشورانجام اقداماتی مستمر وطولانی لازم وضروری است دربعدبرون سازمانی ایفای نقش فعال دولت به منظور(1)تغییرنگرش مدیران(2)اولویت بخشی به تحقیقات درفرایندتصمیم سازی وتصمیم گیری ها(3)سامان دهی مدیریت پژوهشی دربحث تحقیقات آموزشی(4)تقویت نگرش پژوهش محوری درسیاست گذاری های آموزشی-تربیتی واداری،همچنین نگرش نهادخانواده به موضوع پژوهش ورفع آثارآسیب های ناشی ازفرهنگ بیگانه وتئوری سازی قوی نیزموثراست.دربعددرون سازمانی راهکارهای زیرمی تواندراهگشاباشد(1)بیان نتایج تحقیقات به زبان غیرفنی وروان سازی آنهاوتقویت نظام جامع اطلاعاتی دردستگاه آموزش وپرورش(2)غنابخشی به تحقیقات ازطریق تقویت مبانی تئوریکی پژوهش هاوتوجه به کیفیت بخشی آنها(3)تدوین وارائه ی آیین نامه های اخلاقی به منظورنظارت درونی وبیرونی برنحوه ی عمل پژوهش گران(4)تشکیل انجمن های علمی مانند انجمن پژوهش گران(5)توسعه ی پژوهش های تصمیم گراوتغییرنگرش مدیران به نگرش پژوهش محور(6)فرهنگ سازی پژوهش سرلوحه مسئولان بخش های مختلف آموزش وپرورش قرارگیرد.

منابع وماخذ

1-اسحاقیان،مهدی(1382)می خواهم پژوهش گرشوم،اصفهان،نشرنوشته.

2-بازرگان،عباس(1382)ارزیابی عملکرد پژوهشی وزارت آموزش وپرورش، پژوهش نامه آموزشی ش14،پژوهشکده ی تعلیم وتربیت.

3-خوی نژاد،غلام رضا(1380)روش های پژوهش درعلوم تربیتی،تهران انتشارات سمت.

4-مک نیف،جیم(1382)اقدام پژوهشی،ترجمه ی محمدرضاآهنچیان،تهران رشد.

5-دادستان،پری رخ(1380) پژوهش نامه آموزشی شماره ی 10، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

6-ساکی،رضا(1384) پژوهش نامه آموزشی شماره ی19، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

7-سیف،علی اکبر(1380) پژوهش نامه آموزشی شماره ی 10، پژوهشکده تعلیم تربیت.

8-شفیعی مطهر،سیدعلی رضا(1381) پژوهش نامه آموزشی شماره ی 10، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

9-صافی ،احمد(1380) پژوهش نامه آموزشی شماره ی 10، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

10-علاقه مندان،جعفر(1381)آسیب شناسی پژوهش درآموزش وپرورش ایران،متن سخنرانی درهمایش بزرگ داشت هفته ی پژوهش.

11-کاردان،علی محمد(1380) پژوهش نامه آموزشی شماره ی 44، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

12-مهرمحمدی،محمود(1380)علل عدم کاربست چیست؟ پژوهش نامه آموزشی شماره ی 10، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

13-موسوی،سیدخسرو(1380)مراحل کاربست یافته های پژوهش،پژوهش نامه آموزشی شماره ی 10، پژوهشکده تعلیم وتربیت.

14-اینترنت

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com