MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow مطالعات اجتماعی arrow کلیه سوالات فصل 5 مطالعات اجتماعی طراح :حمیدرحیمی
کلیه سوالات فصل 5 مطالعات اجتماعی طراح :حمیدرحیمی چاپ ارسال به دوست

سوالات مطالعات اجتماعی پایه ی اول متوسطه براساس آخرین تغییرات کتاب فصل پنجم نظام سیاسی،

تهیه وتنظیم : حمید رحیمی ،سرگروه علوم اجتماعی واقتصاد شهرستان شهرضا. تاریخ ارسال برروی سایت :دوشنبه28/2/1388

1-    وجود احزاب وانجمن های سیاسی چه آثار ونتایجی بر جامعه دارند؟

2-    چرا افراد در احزاب وانجمن های سیاسی گرد هم می آیند؟

3-    دونوع شورایی که در قانون  اساسی پیش بینی شده است رابا یکدیگر مقایسه کنید وبرای هریک مثال بزنید .

4-    چگونه نظام آموزشی با تغییر موقعیت های اجتماعی واقتصادی افراد برنظام سیاسی اثر می گذارد؟

5-    برای هریک از عوامل برهم زننده ی تعادل اجتماعی دونمونه ذکر کنید : الف) تضادها ودرگیری های داخلی ب ) انحراف از قانون

6-    فعالیت رسانه های گروهی جزء نظام سیاسی اند؟ چرا؟

7-    مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی از چند جهت عمل می کند؟

8-     راههای شناسایی نماینده را نام ببرید .

9-    مهم ترین فعالیت سیاسی فرد چیست؟ چرا؟

10-راهپیمایی وتظاهرات  به چند نوع تقسیم می شوند؟ توضیح دهید .

11-در نظام سیاسی قانونی مهم ترین کار افراد چیست؟ وچرا ؟ توضیح دهید .

12-نظام خود کامه را در چهار مورد با نظام قانونی مقایسه کنید .

13- نقش نظام خانواده را در تربیت سیاسی فرد تجزیه وتحلیل کنید .

14-نقش سیاسی ونظام سیاسی را تعریف کنید.

15-مراحل انتخاب نماینده را بنویسید .

16-هریک از موارد زیر جزء وظایف کدام یک از نقش های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است؟ الف) تنفیذ حکم رئس جمهور  ؟  ب ) استیضاح وزیران   ج ) انتخاب وزیران     د ) تطبیق قوانین با شرع وقانون اساسی

17- خانواده ای که در آن والدین در فعالیت سیاسی مشارکت مستمر دارند افراد تربیت شده در این خانواده در بزرگسالی چه رفتارهای سیاسی دارند؟

18-برای نقش ریاست جمهوری چه صلاحیت ها وشایستگی هایی لازم است؟

19- هر فرد پیش از آنکه وارد فعالیت های سیاسی شود در چه جاهایی اجتماعی می شود ؟

20- دونمونه از وظایف شوراهای شهر وروستا را بنویسید.

21-نظام خودکامه را تعریف کنید.

22-نظام قانونی را تعریف کنید .

23- انتخاب کور به چه انتخابی گفته می شود ؟

24- امضای عهدنامه ها واعطای نشان های دولتی از وظایف کیست ؟

25- دولت به عنوان  هسته ی اصلی نظام سیاسی از چه راه هایی بر نظام اقتصادی دخالت دارد ؟

26- برای حل دعواها ودرگیری های گروه های زیر چه چاره ای باید اندیشید : الف) در میان فرزندان یک خانواده    ب ) در میان خویشاوندان

27- چگونگی تاثیر نظام سیاسی بر نظام خانواده را توضیح دهید .

28- حزب وفعالیت سیاسی را تعریف کنید

29- از هریک از مشکلات اساسی اقتصادی واجتماعی برهم زننده تعادل نظام اجتماعی دو مورد  بنویسید .

30- سه مورد از صلاحیت های احراز نقش ریاست جمهوری را بنویسید .

31- منظور از مرحله  تشخیص وارزیابی در مرحله انتخاب نماینده چیست؟ مثال بزنید

32- رسانه های گروهی چه کمکی به احزاب ومشارکت سیاسی می کنند ؟

33- چگونه ممکن است احزاب مانع از تحولات ناگهانی در جامعه شوند؟ مثال بزنید .

34- دو نمونه از تهدیدات  خارجی برهم زننده ی تعادل نظام اجتماعی  را بنویسید .

35- منظور از عدم تعادل در نظام اجتماعی کل چیست ؟

36- در جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان چه وظیفه ای دارد؟ از چه کسانی تشکیل شده است واعضای آن را چه کسانی انتخاب می کنند ؟

37-در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان چه وظیفه ای دارد؟ از چه کسانی تشکیل شده است واعضای آن را چه کسانی انتخاب می کنند ؟

38- وظایف ریاست جمهوری در ایران را بنویسید.

39- وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بنویسید.

40- وظایف واختیارات رهبری را بیان کنید .

41- صلاحیتها وشایستگی های نقش رهبری را بیان کنید .

42- نمایندگان مجلس شورای اسلامی  چه صلاحیت هایی باید داشته باشند؟

43- مجلس شورای دانش آموزی چه نوع شورایی است ؟

44-شورای دانش آموزی مدرسه چگونه شورایی است؟

45- انواع مشارکت وفعالیت سیاسی را نام ببرید .

46- عوامل برهم زننده ی تعادل نظام اجتماعی را نام ببرید .

47- نظام سیاسی چه وظایفی بر عهده دارد؟

48-نظام سیاسی چگونه تعادل را به جامعه  می دهد ؟

49-انواع نقش های سیاسی در ایران را  توضیح دهید ومثال بزنید .

50-عمده ترین وظیفه ی نظام سیاسی چیست ؟

51-نظام سیاسی را با نظام اقتصادی مقایسه کنید.

52-نظام سیاسی را با نظام خانواده مقایسه کنید

53- مبنا ومحدوده  فعالیت سیاسی چیست ؟

54-رسانه های گروهی چه آثار مثبتی در جامعه دارند؟

55-رسانه های گروهی چه آثارمنفی  در جامعه دارند؟

56- در یک نظام سیاسی خودکامه چه  مفاهیمی در نظام آموزشی  به افراد داده می شود ؟

57-در یک نظام سیاسی قانونی  چه  مفاهیمی در نظام آموزشی  به افراد داده می شود ؟

58- نظام آموزشی چگونه بر نظام سیاسی تاثیر می گذارد ؟

59- نمونه هایی از ناهماهنگی بین  نظام سیاسی ونظام خانوداه  بنویسید .

60- بعد از خانواده  دومین مرحله جامعه پذیری ( اجتماعی شدن ) در  کجا صورت می پذیرد ؟

61- چگونه نظام سیاسی بر نظام خانواده  اثر می گذارد ؟

62- خانواده ای که در آن والدین فعالیت سیاسی را بیهوده تلقی می کنند  رفتارهای سیاسی فرزندانشان در بزرگسالی چگونه است ؟

63- منظور مرحله تعیین هدف در انتخابات چیست ؟

64-  شعارهای سیاسی بنویسید که معانی متفاوتی از آنها  استنباط می شود ؟

65-چرا انتخاب کور صحیح نیست ؟

66- انتخاب رئیس جمهور از طریق ............................انجام می گیرد .

67-در نظام خود کامه ...............است.

68- وظیفه نظام سیاسی حفظ ..................................در ارتباط با داخل وخارج آن است.

69-به مجموعه نقش های متقابل وبه هم پیوسته سیاسی ........................ می گویند

70- اعضای مجلس خبرگان را...................... انتخاب می کنند .

71-سومین مرحله از مراحل انتخاب نماینده مرحله ................................. است.

72-در نظام قانونی قدرت از آن ........................است .

73-در نظام خودکامه سخن فرد مستبد ......................... است .

 

با تشکر از دانش آموزان عزیز دبیرستان شاهد شهرضا که مشوق اینجانب  بوده اند.    دوشنبه 28/2/1388 (ساعت30/11)

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com