MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow مطالعات اجتماعی arrow سوالات خردادماه مطالعات اجتماعی-طراح :خانم هدا
سوالات خردادماه مطالعات اجتماعی-طراح :خانم هدا چاپ ارسال به دوست

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:                                                                                          

نام پدر :                                   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا             

شماره دانش آموزی :                                         دبیرستان دخترانه                  

کلاس : اول                                     سئوالات درس مطالعات اجتماعی                        

رشته :                                                                                                

تاریخ امتحان:                                   زمان امتحان :                      طراح : هدا

 

بارم

سئوالات

ردیف

 

25/1

جای خالی جمله را با کلمات مناسب پر کنید:

 

الف- به کارهایی که فرد با عضویت در گروه باید انجام دهد.................... گفته میشود.

ب – به نظام هایی که جزئی از نظام های بزرگتر هستند ........................می گویند.

ج – حد هماهنگی و تعارض را در جامعه ..................مشخص می سازد.

د – آماده شدن فرد تو سط جامعه برای بر عهده گرفتن نقش ها را .........................گویند.

ه - ………………اولین شرط انتخاب شغل است .

 

1

 

1

دو حالت از حالت های فردی که به آسیب دو گانگی ارزشی دچار شده را بنویسید.

 

 

 

 

2

 

2

اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

- نقش

 

 

- نظام سیاسی

 

 

3

 

1

وجه مشترک ناسازگاری زوجین را نام برده یک مثال بزنید.

 

 

 

 

 

 

4

 

1

تاُثیر نظام اقتصادی را بر نظام خانواده مختصراَ شرح دهید.

 

 

 

 

 

 

5

 

1

چهار اثر از آثار شغل و شاغل شدن در زندگی فرد را نام ببرید؟

 

 

 

 

 

 

6

 

بارم

سئوالات

ردیف

1

رابطه اقتصادی با رابطه دوستانه چه تفاوت هایی دارد؟

 

 

 

7

75/0

پیامد های نظام اقتصادی زیر کدامیک مناسب و کدامیک نا مناسب می باشد؟ 

 

تضاد طبقاتی.............          حفظ حیات مادی...............          ارزش شدن پول...............

 

8

1

بیکاری پنهان را با ذکر مثال توضیح دهید.

 

 

 

 

9

1

نظام توزیع به چه نظامی گفته می شود؟ دو نمونه از خرده نطام های آن را بنویسید.

 

 

 

 

 

10

5/1

آرای عمومی با واسطه و آرای عمومی بی واسطه را تو ضیح داده برای هر کدام یک مثال ذکر کنید.

 

 

 

 

 

 

11

5/0

مهمترین آسیب نظام سیاسی را نام ببرید.

 

 

 

 

12

1

مراحل انتخاب نماینده را بنویسید.

 

 

 


                                                                                                                          

 

13

1

وظایف زیر مربوط به کدام نقش در نظام سیاسی است ؟

 

الف) عزل رئیس جمهور                                         ب)انتخاب وزیران

 

ج) انتخاب رهبر                                                    د) دادن راُی اعتماد به وزرا

 

14

1

فعالیت

چهار مورد از نقش های ارشادی و حمایتی خانواده را در زمینه ادامه تحصیل فرزندان بنویسید .

 

 

 

 

15

 


 

بارم

سئوالات

ردیف

1

با ورود برق به یک روستا چه تغیراتی در روابط اجتماعی ایجاد میشود؟

 

 

 

 

 

16

1

برای مشاغل زیر دو توانایی بنویسید.

 

رانندگی

 

 

معلّمی

 

 

17

2

نظام خودکامه را در دو مورد با نظام قانونی مقایسه کنید.

 

 

نظام خود کامه

نظام قانونی

1-

 

1-

2-

 

2-

 

 

 

18

20

موفق باشید.

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com